neděle 13. července 2014

Občanský zákoník 2014

Přinášíme vám aktuální znění občanského zákoníku, zákona č.89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník zrušil celou řadu předpisů a přejal velkou část dosavadních úprav občanského práva. Například rodinné právo je nyní součástí občanského zákoníku.

Nový občanský zákoník

Samotný nový občanský zákoník vznikal více než 10 let a jeho přípravu vedl tým kolem profesora Karla Eliáše. Nový občanský zákoník znovu zavádí do českého práva tradiční pojmy jako je například pacht, výměnek, či právo pastvy.

O proti starému občanskému zákoníku, zákonu č. 40/1964Sb., který zde platil více než 50 let, je nový občanský zákoník přehledně členěný podle jednotlivých skupin občanského práva. V první části nového občanského zákoníku tak najdeme obecné zásady občanského práva. Ve druhé části je upraveno rodinné právo. Třetí část zákoníku se věnuje absolutním majetkovým právům. Čtvrtá část se věnuje relativním majetkovým právům a pátá část občanského zákoníku zahrnuje společná ustanovení a přechodná a závěrečná ustanovení.

Přehledně zpracovaný nový občanský zákoník najdete například na stránkách Občanský zákoník. Na těchto stránkách naleznete také občanský zákoník ke stažení v úplném a aktuálním znění. Samozřejmostí je i snadné vyhledávání a také další články, které se týkají občanského zákoníku.


Občanský zákoník - úplné znění a ke stažení zdarma

Občanský zákoník úplné a aktuální znění – Občanský zákoník
Občanský zákoník ke stažení zdarma – Občanský zákoník ke stažení 

sobota 26. května 2012

Uplynulý týden č. 20/2012 ve Sbírce zákonů - nové předpisy

Uplynulý týden od 14. května až 18. května 2012, týden č. 20 roku 2012 přinesl ve Sbírce zákonů tři změny. Jde o nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení části občanského soudního řádu, sdělení ministerstva financí a sdělení ministerstva vnitra k vyhlášení nových voleb. 

Sbírka zákonů 2012 - nové předpisy týden č. 20/2012 - kompletní přehled

147/2012 Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012 sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů PDF


146/2012 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce - Sdělení č. 146/2012 Sb.

145/2012 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami - Sdělení č. 145/2012 Sb.

Všechny nové zákony a nové vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů 2012.

Uplynulý týden č. 19/2012 ve Sbírce zákonů - nové předpisy

Uplynulý týden od 7. května až 11. května 2012, týden č. 19 roku 2012 přinesl ve Sbírce zákonů dvě změny a to dvě novely zákonů, jednu novou vyhlášku a jedno nařízení vlády.

Sbírka zákonů 2012 - nové předpisy týden č. 19/2012 - kompletní přehled

144/2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel - vyhláška č. 144/2012 Sb.                             


143/2012 Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu PDF                            


142/2012 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů PDF                             

141/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů - zákon č. 141/2012 Sb.

Všechny nové zákony a nové vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů 2012.

čtvrtek 10. května 2012

Uplynulý týden č. 18/2012 ve Sbírce zákonů - nové předpisy

Uplynulý týden od 30. dubna až 4. května 2012, týden č. 18 roku 2012 přinesl ve Sbírce zákonů pouze dvě změny a to Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb v obcích Hrušová a Kasalice v Pardubickém kraji a Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné mzdy pro výpočet životního minima pro rok 2012.

Sbírka zákonů 2012 - nové předpisy týden č. 18/2012 - kompletní přehled

140/2012 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí - sdělení č. 140/2012 Sb.

139/2012 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50%průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory - sdělení č. 139/2012 Sb. 

Všechny nové zákony a nové vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů 2012.

pondělí 30. dubna 2012

Uplynulý týden č. 17/2012 ve Sbírce zákonů - nové předpisy


Uplynulý týden od 23. až 29. dubna 2012, týden č. 17 roku 2012 přinesl ve Sbírce zákonů tři nové vyhlášky a tři sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Od 1. 5. 2012 Vystupuje v platnost vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, která zpřísňuje podmínky pro vyhlašování veřejných zakázek. vyhlášky č. 134 a č, 135 se týkají zpřesnění vyúčtování telefonních služeb mobilních operátorů. 

Sbírka zákonů 2012 - nové předpisy týden č. 17/2012 - kompletní přehled


138/2012 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012 - sdělení č. 138/2012 Sb.

137/2012 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012 - sdělení č. 137/2012 Sb.

136/2012 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - sdělení č. 136/2012 Sb.

135/2012 Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby - vyhláška č. 135/2012 Sb.

134/2012 Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny - vyhláška č. 134/2012 Sb.

133/2012 Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele - vyhláška č. 133/2012 Sb.   Všechny nové zákony a nové vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů 2012.

pondělí 23. dubna 2012

Uplynulý týden č. 16/2012 ve Sbírce zákonů - nové předpisy

Uplynulý týden od 16 až 22. dubna 2012, týden č. 16 z roku 2012 přinesl ve Sbírce zákonů jeden nový zákon, jeden nález Ústavního soudu a tři nové vyhlášky.

Sbírka zákonů 2012 - nové předpisy týden č. 16/2012

132/2012 Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku - 132/2012 Nález Ústavního soudu

131/2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání - vyhláška č. 131/2012 Sb.

130/2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška 130/2012 Sb.

129/2012 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu - vyhláška č. 129/2012 Sb.

128/2012 Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn - zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti


Všechny nové zákony a nové vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů 2012.

pondělí 9. dubna 2012

Zákoník práce 2012

Zákoník práce je základní pracovněprávní předpis, kterým se v České republice řídí zaměstnávání a práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zákoník práce pro rok 2012 prošel opět řadou změn a novel. Jen za rok 2011 bylo přijato hned 10 zákonů, které mění zákoník práce. V několika případech jde o drobné změny, například každoroční zněna výše stravného a cestovních náhrad, ale také došlo v roce 2011 k několika výrazným změnám v zákoníku práce, které vstoupily v platnost v roce 2012.

Zákoník práce 2012
Zákoník práce od 1.1.2012 přináší několik podstatných změn, které se dotýkají zaměstnanců.


Změna v odstupném
K zásadní změně pro zaměstnance dochází ve výši odstupného v případě výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nově je výše odstupného v zákoníku práce od roku 2012 odstupňována podle počtu odpracovaných let. Dosavadní úprava zákoníku práce stanovila nárok zaměstnance, při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, na odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy. Zákoník práce však od 1.1.2012 mění výši odstupného tímto způsobem:

Odstupné

   § 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,


Prodloužení zkušební doby
U zkušební doby došlo k nové úpravě zákoníku práce pro rok 2012 spočívající v tom, že od 1.1.2012 je možné tříměsíční dobu u vedoucích zaměstnanců prodloužit až na 6 měsíců. Pro ostatní zaměstnance zákoník práce zachovává tříměsíční zkušební dobu.

Prodloužení práce na dobu určitou
Zákoník práce také od 1.1.2012 prodloužil možnost uzavření pracovního poměru na dobu určitou ze dvou na tři roky. Nově je tedy možné uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvu na dobu určitou na tři roky, nebo na kratší dobu, ale v celkovém součtu nesmí doba přesáhnout tři roky. Viz ustanovení odst. 2 § 39 zákoníku práce od 1.1.2012:

(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Změny u dohody o provedení práce 
U dohody o provedení práce došlo se změnou zákoníku práce k prodloužení rozsahu hodin, které lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce ze 150 na 300. Nově také měsíční výdělek přesahující na dohodu o provedení práce 10 000,- Kč podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění.


Tyto změny představují souhrn těch nejdůležitějších změn zákoníku práce pro rok 2012, se kterými se potká většina zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je pravděpodobné, že se v průběhu roku dočkáme dalších úprav zákoníku práce. Aktuální znění zákoníku práce naleznete níže.


 
optimalizace PageRank.cz